Today: 4 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chính phủ quản lý
Tổ chức bộ máy Chính phủ
Luật pháp Việt Nam
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Luật pháp Việt Nam

Công bố 5 luật mới

Sáng nay (21-12), tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật vừa được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005 gồm: Luật doanh nghiệp, Luật sở hữu trí tuệ, Luật đấu thầu Luật đầu tư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng.

Luật doanh nghiệp: mở rộng điều kiện kinh doanh

Luật doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2006 gồm 10 chương, 172 điều, áp dụng thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài được quyền tự chủ lựa chọn loại hình doanh nghiệp để kinh doanh, không bị bắt buộc phải sử dụng duy nhất hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn như hiện nay.Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam được quyền đăng ký lại và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi theo thời hạn chậm nhất là 4 năm để tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.Theo quy định của Luật sẽ rút ngắn hơn thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Luật sở hữu trí tuệ: bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2006) gồm 6 phần với 222 điều là một luật mới cần thiết được ban hành trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và hội nhập và để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đang là vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay.Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với những cơ hội và thách thức trong quá trình mở cửa, hội nhập đòi hỏi phải có các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động sáng tạo, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Vì vậy, việc xây dựng và duy trì một hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hữu hiệu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Luật đấu thầu: tăng cường tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục

Luật đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2006) được xây dựng dựa trên Quy chế đấu thầu hiện hành và dự thảo Pháp lệnh đấu thầu và được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 6 chương, 77 điều nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục; khắc phục các tồn tại trong thực tiễn.Luật quy định đảm bảo tính cạnh tranh, khắc phục tình trạng khép kín trong đấu thầu hiện nay để tạo ra sự độc lập trong việc thực hiện hợp đồng giữa cơ quan quản lý, nhà thầu thi công thực hiện hợp đồng và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng. Quy định này sẽ được Chính phủ hướng dẫn thi hành trong thời gian chậm nhất là 3 năm, nhưng chắc chắn sẽ là một động lực thúc đẩy sự công khai cạnh tranh mang lại hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn tiền của Nhà nước.

Luật đầu tư: đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế

Việc ban hành Luật đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2006) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường pháp lý, tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về đầu tư; tạo "sân chơi" bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư; đơn giản hoá thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường sự quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.Luật này gồm 10 chương, 89 điều với điểm mới rất quan trọng là Luật đã quy định mở cửa thị trường đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; khẳng định việc loại bỏ các rào cản về đầu tư liên quan đến thương mại cụ thể là không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện các yêu cầu sau đây: ưu tiên mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ trong nước hoặc phải mua hàng hoá, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhất định trong nước...đây là điểm quan trọng mà các nước đối tác đàm phán WTO rất quan tâm. Quy định này thể hiện nỗ lực của ta trong việc tạo "sân chơi" bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, xoá bỏ dần những bảo hộ theo nhu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng: đảm bảo phù hợp với nguyên tắc của WTO

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của nền kinh tế nước ta cũng như yêu cầu đẩy nhanh tiến độ gia nhập WTO, nên cần thiết phải sửa đổi một số vấn đề trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2006) nhằm quy định thống nhất về thuế suất giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc của WTO.Nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật này là sửa đổi thuế suất các nhóm hàng như: thuốc lá, ô tô, rượu, bia hơi, bia tươi, bông sơ chế, đảm bảo không còn phân biệt giữa hàng sản xuất trong nước với hàng nhập khẩu.

Thông tấn xã Việt Nam - (21/12/2005)


More
Chính phủ quản lý
Tổ chức hệ thống chính phủ
Quốc hội
Tổ chức Chính phủ
Trang Web của các bộ
Các tổ chức xã hội & và chính trị khác
Các tổ chức phi chính phủ
Luật pháp Việt Nam

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1634182 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313