Today: 14 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Ðẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010

Trong hai ngày 6 và 7-11, tại Ðà Nẵng, Chính phủ phối hợp Ban Kinh tế Trung ương Ðảng tổ chức Hội nghị bàn về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền trung đến năm 2010.

Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định 6 vùng kinh tế trong cả nước, trong đó có vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Bộ Chính trị cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội IX về phương hướng phát triển vùng này đến năm 2010 với quan điểm chỉ đạo là:

Phát triển kinh tế - xã hội miền trung với tốc độ nhanh hơn so với mức bình quân cả nước, nhằm tạo phát triển đồng đều giữa các vùng. Khai thác toàn diện, có hiệu quả vùng ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi trong thế liên kết và hợp tác phát triển với Tây Nguyên, các vùng kinh tế động lực, mở rộng giao lưu kinh tế với các nước tiểu vùng sông Mê Công, trong khu vực và quốc tế. Tập trung vào những ngành có lợi thế để phát triển, tạo ra những sản phẩm có giá trị và sức cạnh tranh cao. Phát triển mạnh tất cả các thành phần kinh tế, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các nông lâm trường.

Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng căn cứ cách mạng, vùng dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai, vùng bãi ngang, đầm phá... Tạo ra bước chuyển biến cơ bản, toàn diện về chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển kinh tế - xã hội phải đi liền với giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trên cơ sở những quan điểm chỉ đạo trên đây, vùng miền trung ra sức phấn đấu, nhằm đạt mục tiêu: Sớm tiến kịp các vùng khác trong nước đã có quy mô và tốc độ phát triển cao hơn, phấn đấu đến năm 2010, GDP bình quân đầu người bằng bình quân cả nước; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần nhân dân trong vùng; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhân Dân - (10/11/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1669373 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313